BẢNG GIÁ

1. CƯỚC CHUYỂN PHÁT TMĐT ĐỒNG GIÁ THEO PHƯƠNG THỨC TIÊU CHUẨN

2. CƯỢC CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TMĐT ĐỒNG GIÁ

3. PHỤ LỤC GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT